9/27-10/1, San Francisco Housing Expo 2022

by | Sep 20, 2022 | Adult Services, Community Events, Financial Assistance, Government Agencies, Housing

September 27th, 28th, 29th and October 1st

REGISTER TO ATTEND

ONLINE HOUSING WORKSHOPS

TUESDAY 9/27, WEDNESDAY 9/28 & THURSDAY 9/29 | 4-8 PM

Workshops for renters, homebuyers and homeowners presented by HUD-approved housing counseling agencies, San Francisco Mayor’s Office of Housing and Community Development (MOHCD), and industry professionals. Learn about:

 • Rental and Ownership Below Market Rate Units
 • Downpayment Assistance Programs
 • Eviction Defense and Tenant Rights Information
 • Foreclosure Prevention Assistance for Homeowners

Workshops will take place via zoom. Signing up registers you to attend the in-person events on Saturday October 1st. People who are registered will receive an email with the workshop calendar and links.

RESOURCE FAIR & HELP CENTER

SATURDAY, OCTOBER 1ST | 11AM-2PM

Leola M. Havard Early Education School: 1520 Oakdale Avenue at 3rd Street

Connect with the experts!

Meet with non-profit organizations, City housing services, and local real estate professionals in-person to answer your housing questions and provide valuable information.

Struggling to afford your home?

Visit the Help Center to meet with a housing counselor or legal aid organization. Get connected with eviction defense or foreclosure prevention programs.

———————————————————

線上房屋講座

星期二 9 月27 日, 星期三 9 月28 日 和 星期四 9 月29 日 | 下午 4 點 至 8 點 晚上

由美國聯邦政府機構房屋及城市發展局(HUD)批準的非牟利房屋顧問機構、三藩市市長住房和社區發展辦公室 (MOHCD) 和行業專家人士為租房者、購房者和屋主舉辦講座。內容有:

 • 低於市價租房單位和購買可負擔房屋計劃
 • 首付援助計劃
 • 驅逐辯護和租戶權利信息
 • 為房主提供止贖預防援助

研討會將通過縮放進行。 時間表和單獨的註冊將在此處發布。 需要個人研討會註冊才能獲得 Zoom 鏈接。 參加週六現場活動需要 Eventbrite 註冊。 Eventbrite 註冊者將收到一封電子郵件,其中包含研討會註冊信息。

資源展覽會和協助中心

星期日, 10 月1 日 | 上午 11 點 – 下午 2 點

Leola M. Havard 早期教育學校: 1520 Oakdale Avenue 跟 3rd Street 的交叉口

與專家聯繫!

非營利組織、城市住房服務和當地房地產專業人士可以親自回答您的房屋問題並為你提供更多有用的信息。

您是否在租房承擔的困難中?

請訪問協助中心與我們的房屋顧問員或法律援助組織會面。您將會聯繫到驅逐防禦或止贖預防計劃工作人員為您服務和解決問題。

———————————————————

TALLERES DE VIVIENDA EN LÍNEA

MARTES 9/27, MIERCOLES 9/28 & JUEVES 9/29 | 4-8 PM

Talleres para inquilinos, compradores y propietarios de vivienda presentados por agencias de asesoramiento aprobadas por HUD, Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Alcalde de San Francisco (MOHCD) y profesionales de la industria. Infórmese sobre:

 • Oportunidades de Alquiler y Compra Asequible
 • Programas de Asistencia para el Pago Inicial
 • Defensa de Desalojo e Información Sobre Derechos de Inquilino
 • Asesoría para Evitar una Ejecución Hipotecaria

Los talleres se realizarán vía zoom. El horario y el registro por separado se publicarán aquí. Se requiere registro de taller individual para obtener enlaces de Zoom. Es necesario registrarse en Eventbrite para asistir a los eventos del sábado en persona. Los inscritos en Eventbrite recibirán un correo electrónico con las inscripciones a los talleres una vez que estén disponibles.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE | 11AM-2PM

Leola M. Havard Early Education School: 1520 Oakdale Avenue con 3rd Street

¡Conéctese con expertos!

Organizaciones sin fines de lucro, servicios de vivienda de la Ciudad y profesionales locales de bienes raíces estarán disponibles en persona para contestar sus preguntas sobre vivienda.

¿Problemas con la hipoteca o alquiler?

Visite el Centro de Asistencia para hablar con un consejero de vivienda u organización de asistencia legal. Obtenga defensa de desalojo o programas de prevención de ejecuciones hipotecarias.

———————————————————

MGA ONLINE HOUSING WORKSHOP

MARTES 9/27, MIYERKULES 9/28 & HUWEBES 9/29 | 4-8 PM

Tunghayan ang iba’t ibang workshop para sa mga nangungupahan, namimili at may-ari ng bahay na mula sa mga ahensiyang aprubado ng HUD na magbigay-payo sa pabahay, ng San Francisco Mayor’s Office of Housing and Community Development (MOHCD) at mga eksperto ng industriya.

Alamin ang:

 • Mga Paupahan at Ibinebentang Pabahay na Below Market Rate
 • Mga Programang Pantulong sa Downpayment
 • Mga Karapatan ng Nangungupahan at mga Paraan ng Pag-iwas sa Pagpapatalsik sa Inuupahan
 • Mga Programang Pantulong sa mga May-ari para Maiwasan ang Pagreremata ng Pag-aaring Bahay

Ang mga workshop ay magaganap sa pamamagitan ng Zoom at nangangailangan ng hiwalay na pagre-rehistro. Ang hiwalayang pagrerehistro ay kinakailiangan upang makakuha ng mga link para sa Zoom. Ang pagpaparehistro rito ay upang makadalo sa personal na mga kaganapan sa Sabado, ika-1 ng Oktubre. Ang mga magrerehistro sa pamagitan ng link na ito ay makakatanggap ng email na kalakip ang kalendaryo ng mga workshop at bibigyan ng pangunahing pagkakataon upang makapagrehistro sa mga workshops bago ipamahagi ang kalendaryo sa nakararami sa publiko. 

RESOURCE FAIR & HELP CENTER

SABADO, IKA-1 NG OKTUBRE | 11AM-2PM

Leola M. Havard Early Education School: 1520 Oakdale Avenue at 3rd Street

Makipag-ugnay sa mga eksperto!

Ang mga non-profit na organisasyon, mga panlunsod na serbisyong pabahay, at mga lokal na real estate professional ay malalapitan upang sagutin ang iyong mga katanungan at magbigay ng mga mahalagang kaalaman ukol sa pabahay.

Hirap sa pagbayad ng iyong tirahan?

Dumayo sa Help Center para makipag-usap sa tagapayo sa pabahay o kapisanang pantulong-ligal. Makipag-ugnay sa mga programang laban sa pagpapatalsik sa inuupahan o pagreremata ng pag-aaring tirahan.

REGISTER TO ATTEND