PHP đang tổ chức các khóa đào tạo về Kế hoạch lấy con người làm trung tâm bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đây là ngày và liên kết để đăng ký

 • Chuỗi 2 ngày Thứ bảy
  • Ngày 29 tháng 1 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ 30 chiều
  • Ngày 5 tháng 2 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ 30 chiều

 

 • Chuỗi 4 ngày Thứ Năm
  • Ngày 3 tháng 2 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ chiều
  • Ngày 10 tháng 2 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ chiều
  • Ngày 17 tháng 2 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ chiều
  • Ngày 24 tháng 2 năm 2022 9 giờ sáng - 1 giờ chiều