1/12, Hội thảo trực tuyến – Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp: Kế hoạch là gì?

bởi | Th11 21, 2022 | Khả năng tiếp cận, Các nhu cầu cơ bản, Sự kiện cộng đồng, Khẩn cấp, Hỗ trợ từ gia đình

Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực sẽ nói về những loại trường hợp khẩn cấp mà người dân California phải đối mặt, cách lập kế hoạch cho những trường hợp đó và các bước bạn nên thực hiện trước, trong và sau trường hợp khẩn cấp. Đăng ký ở đây