3/12-14/1, Hội Cha Mẹ Có Con Khuyết Tật Việt Nam (VPDCA) tổ chức hội thảo về Medi-Cal, Social Recreation, Self-Determination và SSI/SSDI

bởi | Th12 1, 2022 | Khả năng tiếp cận, Cơ quan chính phủ, Nguồn

Hiệp hội Phụ huynh có Trẻ em Khuyết tật Việt Nam (VPDCA) sẽ tổ chức một số buổi đào tạo sắp tới cùng với Disability Rights California về Medi-Cal, Social Recreation, Self-Determination và SSI/SSDI bằng tiếng Anh có phiên dịch tiếng Việt.

Tham gia DRC cho các khóa đào tạo 2023
(Tham gia DRC cho các khóa đào tạo năm 2023)
Đăng ký thông qua thu phóng. Phiên dịch tiếng Việt sẽ được cung cấp.
~ Đăng ký qua zoom. Thông dịch viên tiếng Việt sẽ được cung cấp.

Từ bỏ Medi-cal ngày 3 tháng 12 năm 2022 lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ chiều
(Ngày 3 tháng 12, @ 10 giờ sáng - 12 giờ trưa Huấn luyện Miễn trừ Medi-cal)
Phóng: https://us06web.zoom.us/j/83991082142


Giải trí xã hội ngày 9 tháng 12 năm 2022 lúc 6 giờ chiều – 8 giờ tối
(Ngày 9 tháng 12, lúc 6 giờ chiều-8 giờ tối Giải trí xã hội)
Phóng: https://us06web.zoom.us/j/83846176352


Khóa đào tạo về sự tự quyết định vào ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 6 giờ chiều – 8 giờ tối
(Ngày 16 tháng 12, lúc 6 giờ tối - 8 giờ tối Tự quyết định)
Phóng: https://us06web.zoom.us/j/81414986566


SSI / SSDI Training vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
(Ngày 14 tháng 1 năm 2023, lúc 10 giờ sáng-12 giờ trưa SSI/SSDI)
Phóng: https://us06web.zoom.us/j/83582192296