7/12,Tham gia Nhóm Tiêu điểm Phụ huynh/Người chăm sóc CCEIS

bởi | Th12 5, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Thời thơ ấu, Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào, Công bằng xã hội

Tham gia Nhóm Tập trung vào Phụ huynh/Người chăm sóc CCEIS
Ngày 7 tháng 12, 6:30-8:00 tối

Nhóm Dịch vụ Can thiệp Sớm Phối hợp Toàn diện đang tuyển dụng Phụ huynh/Người chăm sóc AA/Da đen  nhân viên được phân loại/được chứng nhận, các tổ chức dựa trên cộng đồng (liên kết với SFUSD), những người đã nghỉ hưu từ SFUSD để tham gia chia sẻ những suy nghĩ và giải pháp giúp ngăn chặn tình trạng đại diện quá mức của học sinh AA/Da đen vào Giáo dục Đặc biệt theo các tiêu chí cụ thể.  

Vui lòng tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi làm việc để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự mất cân đối trong SFUSD và đưa ra các đề xuất về cách cải thiện điều kiện và kết quả học tập cho con em chúng ta. Đăng ký ở đây