ĐẠI HỘI CHUNG CAC

Ngày 24 tháng 2 năm 2022 lúc 6 giờ chiều

Chủ đề cho cuộc họp này đã được thay đổi. Chủ đề bây giờ là Kế hoạch giải trình và kiểm soát địa phương (LCAP) và ngân sách SFUSD

Để biết chương trình nghị sự, tờ rơi và thông tin cuộc họp khác, vui lòng truy cập Trang web CAC.

Bấm vào đây để Đăng ký trước cho cuộc họp này