Đọc email Thông báo Thông tin Mới nhất tại đây

người Trung Quốc
三藩市 家庭 支援 中心 資訊 摘要 2021 年 3 月
記 下 IRC 的 日期 - 4 月 10 日 https://t.e2ma.net/cshare/inbound/t/jl71le/2add736c5d77ade784b5507051cde113…

người Tây Ban Nha
Resumen de Información de SFCD Marzo 2021
¡10 de abril! Đăng ký en el IRC https://t.e2ma.net/cshare/inbound/t/n051le/cbf3da1100f5480caca0406b87a1ca01…

Tiếng Anh
Thông báo thông tin tháng 3
Đăng ký IRC - ngày 10 tháng 4! https://t.e2ma.net/cshare/inbound/t/zxf1le/bdf4d72d74e189e53df8930270bed56c