California Screening Collaborative đã phát hành một ấn phẩm về EPSDT. EPSDT là lộ trình cho phép các gia đình có Medi-Cal được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Ấn phẩm này có thông tin tuyệt vời về các quy tắc để đủ điều kiện cho EPSDT.

https://www.cascreenbto5.org/wp-content/uploads/2017/07/EPSDT-in-CA-Meeting-the-Moment-Childrens-Trust-2021.pdf