Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh

Hội thảo trên web này sẽ cung cấp thông tin cơ bản hạn chế. Để có bản trình bày đầy đủ về các nguyên tắc cơ bản của chương trình, hãy xem CalABLE 101 video có sẵn trên kênh YouTube của chúng tôi.

Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi qua máy tính và gửi câu hỏi trong hội thảo trên web, vui lòng Đăng ký để nhận được email xác nhận và thông tin đăng nhập.

Đây là một chỉ có âm thanh tùy chọn cũng có sẵn. Xin lưu ý rằng khi sử dụng tùy chọn chỉ âm thanh, bạn sẽ không thể gửi câu hỏi trong quá trình phát sóng. Để tham gia qua điện thoại:

  1. Gọi +1 (669) 900-6833

  2. Nhập ID hội thảo trên web: 839 8179 3485

Đối với những người không thể phát sóng trực tiếp, phát lại của hội thảo trên web sẽ được cung cấp qua YouTube vào một ngày sau đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc gọi (916) 653-1728