Tạo đồ họa thông tin về con bạn

bởi | Th1 10, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Hỗ trợ từ gia đình, Giải trí, Nguồn

Tạo đồ họa thông tin 'Tất cả về bản thân' có thể giúp bạn ủng hộ và giải thích những gì bạn hoặc con bạn cần dễ dàng hơn. Infographics sử dụng hình ảnh và một lượng nhỏ văn bản để chia sẻ thông tin theo cách có ý nghĩa và dễ hiểu. Một loạt các mô-đun học tập và tài nguyên đã được tạo ra để giúp bạn và / hoặc con bạn tạo đồ họa thông tin của bạn.

Tìm mô-đun hội thảo nơi đây. Tìm một mẫu miễn phí Trực tuyến.