Các Gia đình lên tiếng thống nhất để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc đối với trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt và gia đình của chúng (FamU) dự án được thành lập vào năm 2020 để giải quyết và xóa bỏ phân biệt chủng tộc trong việc chăm sóc sức khỏe của CYSHCN Da đen và gia đình của họ. Bộ công cụ làm nổi bật nhiều loại tài liệu, bài báo đa phương tiện, video và các tài nguyên có liên quan khác, tập trung vào ba mục tiêu chính:

  1. Xây dựng năng lực bằng cách tìm hiểu về lịch sử chủng tộc ở Hoa Kỳ và sự chênh lệch chủng tộc trong việc chăm sóc sức khỏe;

  2. Thúc đẩy sự kết nối bằng cách tạo cơ hội tham gia vào các cuộc trò chuyện thô sơ, trung thực, không thoải mái cần thiết để mang lại sự thay đổi; và,

  3. Khuyến khích sự tự tin để hành động với việc tạo ra các tài liệu và nguồn lực để trang bị cho người dùng bộ công cụ để bắt đầu, dẫn dắt và duy trì các cuộc trò chuyện nhằm xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong việc chăm sóc sức khỏe của người da đen CYSHCN tại địa phương của họ.