Giải mã chứng khó đọc CA yêu cầu bạn hỗ trợ SB237: K-2 Kiểm tra toàn diện về nguy cơ mắc chứng khó đọc

bởi | Th5 19, 2021 | Khả năng tiếp cận, Đánh giá và Sàng lọc, Chứng khó đọc, Thời thơ ấu, Giáo dục, Công bằng xã hội

Một trong những dự luật trước Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California là SB 237.

SB 237 sẽ:

  • yêu cầu các trường thực hiện sàng lọc phổ cập hàng năm cho K-2 về nguy cơ mắc chứng khó đọc;

  • yêu cầu Ủy ban Giáo dục Tiểu bang (SBE) thông qua danh sách các công cụ sàng lọc phù hợp về mặt văn hóa, ngôn ngữ và phát triển đã được phê duyệt;

  • cung cấp các kết quả sàng lọc và Hướng dẫn về Chứng khó đọc của California để cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ và giáo viên một cách kịp thời;

  • Cho phép cha mẹ / người giám hộ “chọn không tham gia” sàng lọc phổ quátSB 237 sẽ:


ddca.png

Giải mã Dyslexia CA ủng hộ dự luật này và khuyến khích bạn ký một lá thư ủng hộ, tại https://p2a.co/QanZpHP

Nhiều tiểu bang đã yêu cầu kiểm tra toàn diện về nguy cơ mắc chứng khó đọc. Học sinh có nguy cơ mắc chứng khó đọc có thể được xác định một cách đáng tin cậy trước khi các em thất bại ở trường. Khoản đầu tư với chi phí thấp này giúp đảm bảo trẻ em được tiếp cận một cách công bằng với nền giáo dục và dẫn đến các khoản tiết kiệm trong tương lai cho trường học và gia đình cho các dịch vụ hỗ trợ và khắc phục học tập sau này.