lmbsummer.jpg

Mùa hè này Lindamood-Bell Learning sẽ mở cửa, trực tuyến hoặc trực tiếp.

Hướng dẫn về đọc, hiểu và toán của chúng tôi đã được chứng minh là hiệu quả đối với những học sinh gặp khó khăn ảnh hưởng đến việc học, bao gồm chứng khó đọc. Chúng tôi cũng giúp đỡ những học sinh chỉ cần cải thiện các kỹ năng sẽ giúp việc học dễ dàng hơn!

Thêm thông tin