Chương trình Hỗ trợ Sớm cho Bệnh Tự kỷ, một phần của Hội đồng Sức khỏe Trẻ em và Sức khỏe Trẻ em Stanford, đã tổng hợp danh sách các lựa chọn Trại hè, với thông tin về hỗ trợ cho các nhu cầu chuyên biệt.


650.723.ESPA (3772) espa.stanford.edu

650.723.ESPA (3772)
espa.stanford.edu

 

Tham gia Hỗ trợ chứng tự kỷ ESPA, một danh sách gửi thư tài nguyên