Nếu con bạn có những nhu cầu dường như xa tầm với, bạn có thể tìm thấy sự trợ giúp trong danh sách tài trợ dành cho trẻ Tự kỷ này, được thu thập bởi Autism Speaks.

https://www.autismspeaks.org/autism-grants-families