2022 Hội chợ chuyển đổi ảo hạt Alameda
Đăng ký ở đây: https://tinyurl.com/AlCo2022TF

Ngày 12 tháng 3, 9 giờ sáng - 3 giờ chiều: Hội thảo và Hoạt động Thanh niên
Ngày 15 tháng 3, 6:30 - 8:30 tối: Hội chợ tài nguyên