Khi nào: Ngày 18 tháng 3, 9 giờ sáng -3 giờ chiều
Ở đâu: John O'Connell High School, 2355 Folsom St, San Francisco, CA 94110(có sẵn tùy chọn ảo)
Một hội nghị MIỄN PHÍ dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật, các chuyên gia làm việc với họ và các thành viên cộng đồng.

Hội thảo được trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông trừ khi có ghi chú khác. Các tùy chọn bổ sung để thông dịch ngôn ngữ sẽ có sẵn nếu được yêu cầu trước ngày 1 tháng 3.
Đăng ký ở đây