3/9 và 3/23, Sự khác biệt về xử lý não bộ và giác quan - Hội thảo trên web ARI

bởi | Th2 18, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình, Y khoa, Khuyết tật cụ thể | 0 Lời bình

Sự khác biệt về xử lý não và giác quan trong suốt vòng đời

Hãy theo dõi để nghe về những khác biệt về giác quan mà những người mắc chứng tự kỷ phải trải qua trong suốt cuộc đời của họ.
Trình bày bởi Fakhri Shafai, Ph.D., M.Ed.
AIDE Canada

10 giờ sáng Giờ Thái Bình Dương (Hoa Kỳ)

Đăng ký ngay