4/30, Hội nghị Thông tin và Nguồn lực

bởi | Th3 24, 2022 | người Trung Quốc, Sự kiện cộng đồng, Khuyến mãi SFCD, người Tây Ban Nha | 0 Lời bình

Chúng tôi muốn gặp BẠN tại Hội nghị Thông tin và Nguồn lực vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (ở chế độ Thu phóng) Chúng tôi đang lên kế hoạch cho 18 hội thảo từ những người thuyết trình tuyệt vời về nhiều chủ đề khác nhau.

Đăng ký là BÂY GIỜ MỞ! 

Xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi trong liên doanh này, Học khu Thống nhất San Francisco và Ủy ban Cố vấn Cộng đồng SFUSD về Giáo dục Đặc biệt.