6/10 và 6/17, Huấn luyện cố vấn cho phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha

bởi | Th5 13, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Hỗ trợ từ gia đình, người Tây Ban Nha

Hỗ trợ cho Gia đình có chương trình đào tạo từ Phụ huynh đến Phụ huynh sắp tới cho Chương trình Cố vấn dành cho Phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha.

Chúng tôi muốn có nhiều cố vấn hơn! Nếu bạn biết ai đó mà bạn cảm thấy sẵn sàng thực hiện bước này và giúp đỡ những phụ huynh có con có nhu cầu đặc biệt khác, vui lòng gửi đề xuất cho Điều phối viên Chương trình Cố vấn dành cho Phụ huynh người Tây Ban Nha của chúng tôi, Olga Maldonado tại [email protected], 415-282-7494, máy lẻ. 121

Tờ rơi lời mời

Trang web của Chương trình Cố vấn dành cho Cha mẹ