13/9, Bảng điều khiển trực tuyến “Đã vô hiệu hóa BIPOC: Làm gián đoạn mối nguy hiểm trong ứng phó khủng hoảng”

bởi | Th7 18, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng, Công bằng xã hội

Arc sẽ tổ chức một hội nghị miễn phí, ảo, vào thứ Ba, ngày 13 tháng 9, 10: 30-4: 30 về sự giao thoa giữa chủng tộc, khuyết tật và thực thi pháp luật.

Những người tham gia hội thảo bao gồm đại diện của The Arc, ASAN, Quỹ Người da màu tự kỷ, Quyền trẻ em, CLASP, Tập trung đầu tiên vào trẻ em, Dự án Trevor, và nhiều người khác!

Đính kèm là một tờ rơi với nhiều thông tin hơn, và bạn có thể đăng ký tại đây: Đã vô hiệu hóa BIPOC: Làm gián đoạn Ứng phó nguy hiểm trong khủng hoảng (zoom.us).

Nghe thêm về hội thảo này