Cung cấp trợ giúp cho các gia đình và trẻ em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta

Trong hơn 40 năm, Hỗ trợ Gia đình Trẻ khuyết tật (SFCD) đã trang bị cho các gia đình kiến ​​thức và công cụ để đảm bảo con họ nhận được sự chăm sóc cần thiết ở trường, ở nhà và trong cộng đồng.

Công bằng & Khả năng tiếp cận cho tất cả trẻ em

Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo rằng các gia đình có trẻ khuyết tật, có sự khác biệt về học tập và/hoặc nhu cầu y tế phức tạp cũng như các nhà cung cấp phục vụ trẻ có kiến ​​thức và sự hỗ trợ để đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhằm nâng cao sự phát triển và hạnh phúc của trẻ.

 

Với tư cách là một tổ chức do phụ huynh lãnh đạo, chúng tôi tin vào việc tăng cường sự công bằng và khả năng tiếp cận cho tất cả trẻ em khuyết tật, những khác biệt về học tập hoặc các nhu cầu y tế phức tạp—đặc biệt là những trẻ trước đây bị loại khỏi các dịch vụ, hệ thống và hỗ trợ. 

 

Chúng tôi tận tâm tạo ra một cộng đồng nơi con cái chúng tôi phát triển. 

Tác động của chúng tôi

Năm ngoái, Hỗ trợ Gia đình đã cung cấp thông tin, giáo dục và hỗ trợ cho:
Điểm tiếp xúc với gia đình​
0
Ngôn ngữ được cung cấp trợ giúp
0
Các cá nhân nhận được hỗ trợ 1:1 thông qua Đường dây ấm áp của chúng tôi​
0
Sự kiện gia đình đặc biệt với sự hỗ trợ thêm
0

Đọc Báo cáo thường niên của chúng tôi

Mọi khoản quyên góp cho Hỗ trợ Gia đình đều được sử dụng để giúp đỡ các gia đình có con có nhu cầu đặc biệt và các chuyên gia làm việc với họ. Hàng năm, chúng tôi tóm tắt công việc và thành tựu của mình trong Báo cáo thường niên.

Đọc báo cáo trước đây

Vui lòng truy cập Kho lưu trữ báo cáo thường niên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lịch sử công việc của chúng tôi.

Nhóm Hỗ trợ Gia đình

Giấy chứng nhận của chúng tôi

Trung tâm tài nguyên cộng đồng dành cho phụ huynh (CPRC)

Các trung tâm thông tin do phụ huynh hướng dẫn đặc biệt tập trung vào việc cung cấp cho các phụ huynh có thu nhập thấp và/hoặc tiếng Anh hạn chế, thông tin và đào tạo về: khuyết tật; quyền của cha mẹ và trẻ em theo IDEA và các luật liên quan khác; và các nguồn lực trong cộng đồng, tiểu bang và quốc gia.

Trung tâm Thông tin và Huấn luyện Phụ huynh (PTI)

Cung cấp cho cha mẹ của trẻ em khuyết tật trên khắp Vùng Vịnh những thông tin, giáo dục và hỗ trợ liên quan đến khuyết tật, can thiệp sớm, giáo dục đặc biệt và/hoặc chuyển tiếp. Là một phần của Hiệp hội PTI NCC4 với Cha mẹ Giúp đỡ Cha mẹ, DREDF và Matrix, chúng tôi phục vụ toàn bộ khu vực Vịnh.

Trung tâm Trao quyền cho Gia đình về Người khuyết tật (FEC)

Dịch vụ đào tạo chuyên môn, hỗ trợ ngang hàng và giới thiệu dành cho cha mẹ của trẻ khuyết tật, ​bao gồm hỗ trợ mối quan hệ giữa cha mẹ và các chuyên gia và đóng vai trò là nguồn lực cho quy trình IEP.

Trung tâm nguồn lực gia đình khởi đầu sớm (ESFRC)

Hỗ trợ gia đình giữa cha mẹ và cha mẹ cung cấp giáo dục, nguồn lực và đào tạo cho các gia đình có trẻ em từ 0-36 tháng tuổi có nguy cơ hoặc bị chậm phát triển hoặc khuyết tật.

Trung tâm thông tin sức khỏe gia đình (F2F)

Các trung tâm do gia đình lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp và hiểu biết về những thách thức mà gia đình có trẻ em có nhu cầu y tế phức tạp phải đối mặt.

Trung tâm nguồn lực gia đình dựa trên dân số San Francisco dành cho các nhu cầu đặc biệt

Các trung tâm hỗ trợ và nguồn lực linh hoạt, nhạy cảm về văn hóa với các dịch vụ được nhắm mục tiêu dựa trên nhu cầu và lợi ích của các gia đình ở San Francisco.

Tiếng nói của cộng đồng

Nhà tài trợ chính