Cơ hội đào tạo về vận động chính sách để hỗ trợ các gia đình da đen

bởi | Th8 30, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Giáo dục, Công bằng xã hội

Đọc tờ rơi tại đây để biết thêm thông tin

Đăng ký bằng cách gửi email [email protected] với Chủ đề “Người ủng hộ quan trọng: Tập thể giao lộ” trước ngày 15 tháng 9.

Để tìm hiểu thêm về công việc của những con dấu Phục sinh trong lĩnh vực này, vui lòng xem Thư viện Học tập Hợp tác Giao lộ dành cho Phụ huynh.