Tất cả đều được chào đón

bởi | Th12 3, 2020 | Khuyến mãi SFCD, Công bằng xã hội | 0 Lời bình

Mọi người đều được chào đón tại Hỗ trợ cho gia đình! Chúng tôi kỷ niệm và ủng hộ những người nhập cư vào thành phố của chúng tôi và chúng tôi theo dõi tất cả các thành phố Sanctuary của chúng tôi chính sách và thủ tục pháp lệnh.

¡Todos son bienvenidos en Apoyo para Familias (Hỗ trợ cho các gia đình)! Nuestra agencia celebra y apoya a los inmigrantes de nuestra ciudad y seguimos todas las políticas y procedureimientos de las ordenanzas de ciudad santuario.

家庭 支援 中心 歡迎 每一 個人! 我們 慶祝 和 支持 我們 城市 的 移民 ,
我們 遵循 所有 避 護 城市 的 條例 政策 和 程序。