Trung tâm Phụ nữ của Glide và các bộ phận MIP sẽ tổ chức và tạo điều kiện cho các lớp học quản lý cơn giận dữ cho phụ nữ bắt đầu vào tháng 2 thông qua zoom, với hướng dẫn trực tiếp cho những người tham gia để cung cấp vật dụng (như tạp chí, bút, v.v.) và túi đựng đồ tốt. Sức chứa nhóm là 5-10 người tham gia cho mỗi chuỗi 8 tuần.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Shannon Wise nếu quan tâm, tại ĐT 415-674-6030 (trực tiếp) hoặc là [email protected]