Hội nghị thường niên

 Lưu ngày

Hội nghị tài nguyên & thông tin ảo:
Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022

TRỰC TUYẾN

Một hội nghị MIỄN PHÍ dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật, các chuyên gia làm việc với họ và các thành viên của cộng đồng.

EN LÍNEA

Una conferencia GRATUITA para familyias de niños con discapacidad, los profesionales que trabajan con ellos,
y quienes forman parte de la comunidad.

綱 上 進行

一個 以 傷殘 和 特殊 健康 護理 需要 兒童 以及 關注 兒童 問題 的 家庭 、 服務 他們 的 專業 各界 人士 為

Trình bày bởi

Hỗ trợ cho Gia đình, Học khu Thống nhất San Francisco và Ủy ban Cố vấn Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt