(415) 282-7494         [email protected]

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

Hội nghị Thông tin & Tài nguyên Ảo Hỗ trợ cho Gia đình 2021

TRỰC TUYẾN

Một hội nghị MIỄN PHÍ dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật, các chuyên gia làm việc với họ và các thành viên của cộng đồng.

EN LÍNEA

Una conferencia GRATUITA para familyias de niños con discapacidad, los profesionales que trabajan con ellos,
y quienes forman parte de la comunidad.

綱 上 進行

一個 以 傷殘 和 特殊 健康 護理 需要 兒童 以及 關注 兒童 問題 的 家庭 、 服務 他們 的 專業 各界 人士 為

Trình bày bởi

Hỗ trợ cho Gia đình, Học khu Thống nhất San Francisco và Ủy ban Cố vấn Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt