Khi Năm Học Mới Bắt Đầu, Một Số Giáo Viên SF Vẫn Chưa Được Trả Tiền Họ Sở Hữu

bởi | Th8 15, 2022 | Giáo dục, Chuyên gia

Giáo viên Trung học Washington Carolyn Karlovic cầm một tấm biển phản đối trong cuộc họp của Hội đồng Giáo dục SFUSD vào Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tại San Francisco. Các nhà giáo dục đã giải quyết hội đồng quản trị yêu cầu tăng giá sinh hoạt và cải tiến hệ thống trả lương của học khu. | Noah Berger cho Tiêu chuẩn (Noah Berger cho Tiêu chuẩn)

Trường học bắt đầu trở lại tại San Francisco Unified vào tuần tới. Nhưng một số giáo viên và nhân viên vẫn chưa được thanh toán đầy đủ những gì họ nợ Cuối cùng năm. 

Đọc bài viết từ NPR