Bất kỳ Trại hè hoặc Chương trình ngoài giờ nào đều có thể trở thành nhà cung cấp GGRC cho Giờ hỗ trợ cá nhân cho trẻ em cần hỗ trợ 1: 1

Làm sao để đăng kí

  1. Liên hệ với Susan Pirnes, [email protected]
  2. Cho cô ấy biết trại của bạn muốn trở thành nhà cung cấp (điều này có nghĩa là họ có thể lập hóa đơn cho GGRC cho số giờ đã dành để cung cấp hỗ trợ được chấp thuận cho khách hàng GGRC)

Việc trở thành nhà cung cấp GGRC cho phép trại sử dụng bất kỳ nhân viên nào làm hỗ trợ 1: 1 khi trại viên có nhu cầu.
Thủ tục giấy tờ cần có thời gian để nộp hồ sơ nên các đơn đăng ký bây giờ sẽ không được thực hiện cho đến mùa Trại hè năm sau, vì vậy hãy nộp đơn ngay bây giờ!

Nhấp để Tìm hiểu thêm về Doanh nghiệp hóa GGRC

Một số trẻ chỉ có thể làm việc với người mà chúng biết hoặc người đã được đào tạo để hỗ trợ chúng. Trại có thể làm gì? 

Khuyến khích bất kỳ gia đình nào có một phụ tá mà họ thích, yêu cầu họ đi thông qua việc thuê người trong trại.

Điều này cũng tuyệt vời cho 1: 1 vì chúng có thể có nhiều giờ hơn 1 gia đình có thể cung cấp và trại có thêm một nhân viên tuyệt vời trong nhóm của chúng, những người có thể hỗ trợ tuyệt vời cho những đứa trẻ khác cần 1: 1