Phiên dịch ASL

bởi | Th5 4, 2022 | Khả năng tiếp cận

Dưới đây là một số cơ quan có thể cung cấp Thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ được chứng nhận.

1) Linguabee www.linguabee.com 

2) Đối tác trong giao tiếp www.partnersincommunicationllc.com

3) Truy cập thông tin liên lạc khu vực vịnh BACA