(415) 282-7494         [email protected]

Community Connections: Planning for Adulthood

Community Connections: Planning for Adulthood

Parents Helping Parents in San Jose has launched a new program for planning for adulthood for individuals with disabilities, called Connections California! What topics are covered in Connections California? Continuing Education Employment Financial, Legal & Public...
1/11, Employment First 2.0 Webinar

1/11, Hội thảo trên web 2.0 đầu tiên về việc làm

Hãy tham gia SCDD và tìm hiểu cách Trung tâm Sống độc lập, Able South Carolina đã làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy pháp luật hỗ trợ việc loại bỏ 14 (c) lựa chọn công việc được che chở cho người khuyết tật. Ngoài ra, bạn sẽ nghe thấy ...
4/26, “VIRTUAL” Developmental Disabilities Public Policy Conference

4/26, Hội nghị Chính sách Công về Khuyết tật Phát triển “VIRTUAL”

Hội nghị Chính sách Công “VIRTUAL” Hàng năm về Khuyết tật Phát triển sẽ diễn ra! Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 đến thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 20229: 30 sáng đến 12 giờ 30 phút chiều (Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm) Chủ đề năm nay, “Back To Our Future”, sẽ tập trung chúng ta lại ngoài đại dịch và ...