Gói thông tin về bệnh tự kỷ

Gói thông tin về bệnh tự kỷ

Hỗ trợ cho Gia đình đã tạo ra nguồn thông tin sau để hỗ trợ các gia đình và chuyên gia tìm kiếm thông tin cần thiết và tiếp cận các nguồn lực. Chúng tôi hy vọng rằng chúng hữu ích và mời bạn liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc hoặc nhận xét.

Tải xuống toàn bộ gói PDF bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn bên dưới hoặc cuộn xuống để tìm liên kết đến từng phần của gói này.

Gói thông tin ASD (tiếng Anh)

Phần 1: Tờ thông tin và chẩn đoán

Phần 2: Chiến lược cho Gia đình và Trường học

Phần 3: Cách làm việc với các chuyên gia

Phần 4: Tài nguyên

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Các tài nguyên này không xác nhận bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình nào được liệt kê và chúng cũng không được coi là danh sách đầy đủ các tổ chức hoặc trang web. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin nào không chính xác, nếu bạn muốn đưa ra phản hồi hoặc nếu bạn biết các tài nguyên bổ sung có thể hữu ích để đưa vào trong tương lai, vui lòng Liên hệ với chúng tôi