12/12, Họp đối tác giáo dục CCEIS

bởi | Th12 5, 2022 | Sự kiện cộng đồng, Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào, Công bằng xã hội

Họp đối tác giáo dục CCEIS
Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 từ 5:30-7:30 tối

Các thành viên trong nhóm Dịch vụ Can thiệp Sớm Phối hợp Toàn diện) đang tuyển dụng Phụ huynh/Người chăm sóc AA/Da đen, nhân viên được phân loại/được chứng nhận và các tổ chức dựa trên cộng đồng để tham gia chia sẻ những suy nghĩ và giải pháp giúp ngăn chặn việc đại diện quá mức của học sinh AA/Da đen vào chương trình Đặc biệt Giáo dục theo các tiêu chí cụ thể.  

Trong cuộc họp này, bạn sẽ tìm hiểu về CCEIS (Dịch vụ can thiệp sớm phối hợp toàn diện) và kế hoạch của học khu là gì để giải quyết nhu cầu của học sinh và có cơ hội chia sẻ tiếng nói của bạn về vấn đề quan trọng này. 
Đăng ký tham dự và trở thành Đối tác Giáo dục của CCEIS

Tìm hiểu thêm trên trang web SFUSD