Thử nghiệm sinh động cho SFUSD

bởi | Th1 5, 2022 | Đánh giá và Sàng lọc, Nguồn cộng đồng, Giáo dục, Y khoa | 0 Lời bình

SFUSD có các trang web thử nghiệm di động, hợp tác với Color. Kiểm tra chỉ dành cho sinh viên và nhân viên SFUSD. Các gia đình có thể đặt lịch hẹn hoặc chỉ cần đến. Bạn cũng có thể gửi một bộ dụng cụ lấy gạc. Học sinh trong các trường Bán công của SFUSD cũng có thể được kiểm tra.

Xem thời gian / địa điểm của các trang web thu thập

Cách sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 tự quét của Color