DDS đang đăng các biện pháp chất lượng được đề xuất và các ưu đãi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ để lấy ý kiến công chúng. Các biện pháp này được phát triển trong nhiều tháng với sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan thông qua các cuộc họp nhóm làm việc.
Các biện pháp này phù hợp với việc thực hiện Chương trình Khuyến khích Chất lượng, được thiết kế để hỗ trợ và khuyến khích một hệ thống dịch vụ toàn tiểu bang, lấy con người làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, dựa trên kết quả và công bằng. 
Các biện pháp dự thảo có sẵn để xem xét tại đây.
Vui lòng gửi bình luận bằng cách sử dụng mẫu này. Các ý kiến sẽ được thu thập đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2022. Nếu bạn thích sử dụng email, hoặc cần thêm chỗ để chia sẻ ý kiến của mình, vui lòng gửi email [email protected].
Truy cập DDS trang sự kiện của các bên liên quan để biết thêm thông tin về giai đoạn lấy ý kiến công chúng, chương trình và các cuộc họp nhóm làm việc trước đây.