Niềm tự hào về người khuyết tật và sự hỗ trợ dành cho gia đình

bởi | Th7 20, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Sự kiện cộng đồng

Cờ tự hào về người khuyết tật

Tháng Bảy là Tháng Tự hào về Người khuyết tật! Niềm tự hào về Người khuyết tật lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1990, năm mà ADA được thông qua. Ngày nay, chúng ta tiếp tục tôn vinh những người khuyết tật có khả năng độc đáo của họ, khuếch đại tiếng nói của nhau và bác bỏ chủ nghĩa khả năng nội tại.

Chúng tôi tự hào là một phần của cộng đồng cung cấp hỗ trợ và vận động cho người khuyết tật. Năm nay, Tổ chức Hỗ trợ Gia đình đã được Tạp chí San Francisco công nhận là một trong 10 tổ chức cần hỗ trợ trong tháng này!

Để đọc thêm, hãy truy cập: 10 Tổ chức Trao quyền Hỗ trợ Trong Tháng Tự hào về Người khuyết tật vào tháng Bảy