Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) tiếng Tây Ban Nha

Tháng 6 20 @ 4: 00 pm - 6: 00 pm

Trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đây là giai đoạn giáo dục của một gia đình và chuyên gia có tầm nhìn chung về Giáo dục dành cho các cá nhân và người không có năng lực (IDEA, por sus siglas en inglés) và quy trình của Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP). Bạn cũng có thể cân nhắc các mối quan hệ với IDEA và IEP. Những người tham gia sẽ được mời tham gia chương trình IEP của bạn hoặc bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi phẫu thuật trong khi thực hiện thủ tục IEP trong cuộc thoát khỏi hijos của bạn. Đây là phần được lặp lại nhiều lần. Vì lợi ích của nó, hãy chọn phần này trong menu có thể được giải thích để tiếp tục điều chỉnh cho sự kiện của bạn.

Đăng ký aqui.

địa điểm

Khi thu phóng

Đơn vị tổ chức

Hỗ trợ cho gia đình