Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 Phần 2 (Tiếng Anh)

Khi thu phóng

Tham gia với chúng tôi để giới thiệu về đào tạo ASQ-3 dưới dạng một chuỗi 4 hội thảo trên web. Các hội thảo trên web này bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp khóa đào tạo này bằng các ngôn ngữ khác trong tương lai. Xin lưu ý rằng các hội thảo trên web này sẽ mang tính tương tác và có thể sử dụng các phòng đột phá. Sự tham gia tích cực được mong đợi từ những người tham gia. Những người tham dự sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng và […]

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 Phần 3 (Tiếng Anh)

Khi thu phóng

Tham gia với chúng tôi để giới thiệu về đào tạo ASQ-3 dưới dạng một chuỗi 4 hội thảo trên web. Các hội thảo trên web này bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp khóa đào tạo này bằng các ngôn ngữ khác trong tương lai. Xin lưu ý rằng các hội thảo trên web này sẽ mang tính tương tác và có thể sử dụng các phòng đột phá. Sự tham gia tích cực được mong đợi từ những người tham gia. Những người tham dự sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng và […]

Hội thảo trên web: Nền tảng mùa đông của đoàn hệ hòa nhập

Khi thu phóng

Trình bày bằng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Quảng Đông và tiếng Tây Ban Nha theo yêu cầu. Chúng tôi đã điều chỉnh chương trình đào tạo Nền tảng Hòa nhập của mình thành một mô hình đào tạo thuần tập. Các chuyên gia cam kết tham gia Nhóm nền tảng hòa nhập sẽ nhận được một loạt các khóa đào tạo tập trung vào hòa nhập và luật bảo vệ trẻ em và học sinh của họ, hợp tác với các gia đình, […]

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 Phần 4 (Tiếng Anh)

Khi thu phóng

Tham gia với chúng tôi để giới thiệu về đào tạo ASQ-3 dưới dạng một chuỗi 4 hội thảo trên web. Các hội thảo trên web này bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp khóa đào tạo này bằng các ngôn ngữ khác trong tương lai. Xin lưu ý rằng các hội thảo trên web này sẽ mang tính tương tác và có thể sử dụng các phòng đột phá. Sự tham gia tích cực được mong đợi từ những người tham gia. Những người tham dự sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng và […]

Triple Parentalidad Positiva: Paso a Paso (español)

Khi thu phóng

Presentado solo en español. El Programa Paso a Paso de Parentalidad Positiva (Triple P) para padres y tutores de niños con necesidades especiales en San Francisco. Este programa utiliza las cosas que ya dices, piensas, sientes y haces de nuevas maneras que: - Aumentan los comportamientos que te gustan - Tratar de manera positiva, consistente […]

Chuỗi hội thảo trên web dành cho gia đình: Nguồn cảm hứng để xây dựng mối quan hệ với trường học của con bạn

Khi thu phóng

Presented in English with Cantonese and Spanish interpretation available upon request.  Whether your child is just starting school or has been attending for years, we think you’ll find this workshop helpful. We will discuss keeping records, communicating, and having more effective conversations with teachers and directors. We’ll share ideas and resources, as well as lots […]

Webinar: Approaching Augmentative and Alternative Communication (AAC) Technology

Khi thu phóng

Presented in English with Cantonese and Spanish interpretation available. Many children with disabilities can't communicate (or communicate well) verbally. How do we help these students access communication and learn language? You will gain a foundational understanding of what Augmentative and Alternative Communication (AAC) technology or 'aided language' is, the power of core vocabulary, and ways […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ SE-2: Parte 1 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệución al ASQ SE-2 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia […]

Webinar: Parent Workshop – Skills for Effective Parent Advocacy

Khi thu phóng

Presented in English only.  This workshop will provide families some helpful tips to effectively advocate for their child and provide professionals with strategies to assist families in better advocating on behalf of their children. Participants will learn about the skills they need to be an effective advocate in different settings like school and with services providers […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ SE-2: Parte 2 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệución al ASQ SE-2 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia […]

Trang web hội thảo: Giới thiệu al ASQ SE-2: Parte 3 (español)

Khi thu phóng

Únase con nosotros para el entrenamiento Giới thiệución al ASQ SE-2 presentado como una serie de 4 talleres web en español. Estos talleres web serán presentados en español y serán ofrecidos en otros idiomas en el futuro. Favor de notar que este entrenamiento será interactivo y es posible que using salas de differenceción interactivas. La tham gia […]

Hội thảo trên web: Hỗ trợ nhu cầu giác quan của trẻ em

Khi thu phóng

Vui lòng tham gia hội thảo trên web sắp tới với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các thành phần khác nhau của các chiến lược tích hợp giác quan và lớp học để thúc đẩy tích hợp giác quan, bao gồm hỗ trợ xúc giác, thính giác và thị giác. Làm thế nào để có được số giờ phát triển chuyên môn cho hội thảo trên web: 1. Cung cấp số ID Cơ quan đăng ký lực lượng lao động của bạn khi bạn đăng ký. 2. Đăng nhập vào hội thảo trên web với cùng […]