Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]

Câu lạc bộ trò chuyện & xã hội dành cho người dùng AAC chuyển tiếp & thanh thiếu niên

Khi thu phóng

thứ 1 và thứ 2; 4:30-5:30 chiều Thứ Hai thứ 3; 2:00-3:00pm Thứ Hai tuần thứ 4; 4:30-5:30 chiều* Chúng tôi hiện đang họp qua Zoom. Để tham gia cuộc họp, bấm vào đây. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 415-920-5040 hoặc gửi email cho điều phối viên nhóm Jennifer Walsh tại [email protected]. *Nhóm này diễn ra vào mỗi Thứ Hai của tuần thứ 4 từ 4:30-5:30 chiều, trừ khi ngày lễ diễn ra vào Thứ Hai của tuần thứ 3, […]