Bộ lọc

Thay đổi bất kỳ đầu vào biểu mẫu nào sẽ làm cho danh sách các sự kiện làm mới với các kết quả đã lọc.

Web hội thảo: Giới thiệu ASQ SE-2: Phần 3 (español)

Khi thu phóng

Hãy cùng chúng tôi tham gia giải trí Giới thiệu ASQ SE-2 được giới thiệu như một loạt 4 trang web cao hơn ở Tây Ban Nha. Trang web cao hơn này được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha và trang web của các câu chuyện và các thành ngữ khác trong tương lai. Ưu tiên công bố rằng đây là một giải pháp tương tác có thể thực hiện được khi sử dụng các tương tác tách biệt. Sự tham gia […]

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ SE-2 Phần 4 (Tiếng Anh)

Khi thu phóng

Hãy tham gia cùng chúng tôi để giới thiệu về khóa đào tạo ASQ SE-2 dưới dạng chuỗi 4 hội thảo trực tuyến. Các hội thảo trực tuyến này bằng tiếng Anh và chúng tôi sẽ cung cấp chương trình đào tạo này bằng các ngôn ngữ khác trong tương lai. Xin lưu ý rằng các hội thảo trực tuyến này sẽ mang tính tương tác và có thể sử dụng các phòng nghỉ. Sự tham gia tích cực được mong đợi từ những người tham gia. Người tham dự sẽ tìm hiểu về […]

Web hội thảo: Giới thiệu ASQ SE-2: Phần 4 (español)

Khi thu phóng

Hãy cùng chúng tôi tham gia giải trí Giới thiệu ASQ SE-2 được giới thiệu như một loạt 4 trang web cao hơn ở Tây Ban Nha. Trang web cao hơn này được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha và trang web của các câu chuyện và các thành ngữ khác trong tương lai. Ưu tiên công bố rằng đây là một giải pháp tương tác có thể thực hiện được khi sử dụng các tương tác tách biệt. Sự tham gia […]

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 (phần 1 & 2)

Khi thu phóng

Loạt bài gồm 4 phần dành cho ECE, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và/hoặc về việc triển khai sàng lọc phát triển bằng ASQ-3. Để nhận được tín dụng, bạn phải: 1. Cung cấp số ID Đăng ký Lực lượng lao động của bạn khi đăng ký. 2. Đăng nhập vào hội thảo trực tuyến bằng tên xuất hiện trên tài khoản Đăng ký lực lượng lao động của bạn. 3. Tiếp tục tham gia hội thảo trực tuyến trong […]

Hội thảo trên web: Giới thiệu về ASQ-3 (phần 3 & 4)

Khi thu phóng

Loạt bài gồm 4 phần dành cho ECE, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và/hoặc về việc triển khai sàng lọc phát triển bằng ASQ-3. Để nhận được tín dụng, bạn phải: 1. Cung cấp số ID Đăng ký Lực lượng lao động của bạn khi đăng ký. 2. Đăng nhập vào hội thảo trực tuyến bằng tên xuất hiện trên tài khoản Đăng ký lực lượng lao động của bạn. 3. Tiếp tục tham gia hội thảo trực tuyến trong […]

Webinar: Giới thiệu về ASQ:SE (phần 1 & 2)

Khi thu phóng

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong loạt bài gồm 4 phần này dành cho ECE, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và/hoặc về việc triển khai sàng lọc phát triển bằng ASQ:SE-2. Để nhận được tín dụng, bạn phải: 1. Cung cấp số ID Đăng ký Lực lượng lao động của bạn khi đăng ký. 2. Đăng nhập vào hội thảo trực tuyến bằng tên xuất hiện trên tài khoản Đăng ký lực lượng lao động của bạn. 3. Ở lại […]

Webinar: Giới thiệu về ASQ:SE (phần 3 & 4)

Khi thu phóng

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong loạt bài gồm 4 phần này dành cho ECE, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và/hoặc về việc triển khai sàng lọc phát triển bằng ASQ:SE-2. Để nhận được tín dụng, bạn phải: 1. Cung cấp số ID Đăng ký Lực lượng lao động của bạn khi đăng ký. 2. Đăng nhập vào hội thảo trực tuyến bằng tên xuất hiện trên tài khoản Đăng ký lực lượng lao động của bạn. 3. Ở lại […]