Các gia đình đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Trung tâm khu vực – Cần có thông tin đầu vào của bạn!

bởi | Th11 17, 2022 | Cơ quan chính phủ, Cơ hội cho đầu vào, Nghỉ ngơi

Xem hoặc chia sẻ tờ rơi

Nghiên cứu này đặc biệt quan tâm đến việc lắng nghe ý kiến từ các gia đình không thực sự SỬ DỤNG các dịch vụ của trung tâm khu vực mà họ đủ điều kiện.

Nhấn vào đây để tham gia!