FAPE và Đình chỉ học

bởi | Th6 27, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Giáo dục

Tín dụng đã hiểu https://www.undained.org/en/articles/what-is-and-isnt-covered-under-fape?_sp=f45e9a36-f9de-4b88-a01d-877597e2822c.1652977918043

Con trai tôi có IEP và cũng có ADHD và các vấn đề về hành vi. Trường thường gọi tôi đưa về nhà vì diễn trong lớp. Hiệu trưởng nói rằng đó không phải là một sự đình chỉ "chính thức". Tôi nghe nói rằng những đứa trẻ có IEP có một số biện pháp bảo vệ chống lại việc bị đình chỉ. Có đúng như vậy không? Tôi có thể làm gì?

Đọc về những gì được và không được đề cập trong FAPE từ Hiểu rõ.org

HViệc đình chỉ có liên quan đến vi phạm FAPE không? 
Nhà trường có thể cho con tôi bị đình chỉ IEP “không chính thức” không? (Bài viết từ Und hiểu.org)