Hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19

bởi | Th1 6, 2022 | Các nhu cầu cơ bản, Hỗ trợ tài chính, Cơ quan chính phủ | 0 Lời bình

Theo Đạo luật Chiếm đoạt Bổ sung Đối phó và Cứu trợ Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ năm 2021, FEMA đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Bạn có thể gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 tại
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585
Đọc thêm tại https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/fu tang-assistance