Nhận hỗ trợ

 Các gia đình và nhà cung cấp được khuyến khích gọi điện, gửi email, hoặc đến văn phòng của chúng tôi để truy cập thông tin, tài nguyên, giới thiệu và hướng dẫn. Các Chuyên gia về Nguồn lực Gia đình cung cấp thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại.