Tham gia vào! Xem lại SFUSD's Hội nghị thượng đỉnh về lập kế hoạch cho trường học năm 2022, và tìm hiểu cách bạn có thể tham gia vào Lực lượng Đặc nhiệm LCAP để thông báo cho Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Địa phương cũng như quy trình ngân sách.

Tìm hiểu thêm