Cách hỗ trợ đa dạng thần kinh trong lớp học

bởi | Th8 22, 2022 | Khả năng tiếp cận, Giáo dục

https://www.abilities.com/

Khi các lớp học ngày càng trở nên loạn thần kinh, các nhà giáo dục phải đánh giá lại các phương pháp giảng dạy truyền thống để đảm bảo rằng nhiều trẻ em phát triển hơn.

Bài báo này ước tính rằng hơn 30% dân số trường học là loạn thần kinh và ủng hộ việc làm việc theo nhóm và thích nghi như những công cụ để giúp lớp học hoạt động cho tất cả các loại người học.

Đọc thêm