Lời mời tình nguyện để giúp giáo viên thiết lập lớp học SF

bởi | Th8 15, 2022 | Giáo dục, Cơ hội cho đầu vào

từ Quỹ giáo dục SF

Năm học mới cho @SFUnified bắt đầu từ Thứ Tư ngày 17 tháng 8 và giáo viên chỉ có một ngày được trả lương để sắp xếp lớp học của họ, vì vậy Quỹ giáo dục SF đang tuyển dụng tình nguyện viên để hỗ trợ họ với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Muốn giúp đỡ? Vẫn còn thời gian để đăng ký! https://bit.ly/3JkxAfw