Gói thông tin

Gói thông tin về tình trạng khuyết tật trong học tập

Gói thông tin về tình trạng khuyết tật trong học tập

Hỗ trợ cho Gia đình đã đưa ra gói thông tin sau đây để hỗ trợ các gia đình và các chuyên gia tìm kiếm thông tin cần thiết và tiếp cận các nguồn lực. Chúng tôi hy vọng rằng chúng hữu ích và mời bạn liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc nhận xét.

Tải xuống toàn bộ gói PDF bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn bên dưới hoặc cuộn xuống để tìm các liên kết đến từng phần của gói này.

Phần 1: Bảng thông tin và chẩn đoán

Phần 2: Các chiến lược cho Gia đình và Trường học

Phần 3: Cách Làm việc với Chuyên gia

Phần 4: Nguồn lực

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Các tài nguyên này không xác nhận bất kỳ dịch vụ hoặc chương trình nào được liệt kê, cũng như không được coi là danh sách đầy đủ các tổ chức hoặc trang web. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin nào không chính xác, nếu bạn muốn cung cấp phản hồi hoặc nếu bạn biết về các tài nguyên bổ sung có thể hữu ích để đưa vào trong tương lai, vui lòng liên hệ chúng tôi.