Sứ mệnh và tầm nhìn

Hỗ trợ Gia đình Trẻ em Khuyết tật (SFCD) là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco do cha mẹ điều hành, được thành lập vào năm 1982. Chúng tôi hỗ trợ các gia đình có trẻ em khuyết tật hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt khi các em gặp khó khăn.

Tầm nhìn của chúng tôi

Các gia đình có trẻ em khuyết tật sẽ có thông tin, nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần để đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho con em mình.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Mục đích của Hỗ trợ cho Gia đình là để đảm bảo rằng các gia đình của trẻ em bị khuyết tật hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, và các nhà cung cấp phục vụ các em, có kiến thức và hỗ trợ để đưa ra các lựa chọn sáng suốt nhằm nâng cao sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em. Chúng tôi thúc đẩy quan hệ đối tác với các gia đình, các chuyên gia và cộng đồng nói chung, bởi vì thông qua quan hệ đối tác, chúng tôi tạo ra một cộng đồng nơi con cái của chúng tôi có thể phát triển.

Hầu hết các nhân viên, tình nguyện viên và thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi là thành viên gia đình của trẻ em khuyết tật.

Đọc báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ cho gia đình.

Chứng nhận của chúng tôi

Nhà tài trợ chính