Đa dạng thần kinh tại nơi làm việc

bởi | Th7 1, 2022 | Biện hộ và Pháp lý, Thuê người làm, Nguồn

Từ https://www.helloezra.com/neurodiversity-modern-workplace/

Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về những lợi ích và thách thức của lực lượng lao động đa dạng thần kinh, cũng như hướng dẫn về việc hỗ trợ nhân viên đa dạng thần kinh.

Lợi ích của đa dạng nhận thức tại nơi làm việc

Thuật ngữ đa dạng thần kinh là một khái niệm tương đối mới tại nơi làm việc. Mặc dù đầy thách thức, việc thiết lập một nơi làm việc đa thần kinh mang lại những lợi ích đáng kể. 

Đọc hướng dẫn đầy đủ tại https://www.helloezra.com/neurodiversity-modern-workplace/