Khung chiến lược của chúng tôi

bởi | Th2 4, 2022 | Khuyến mãi SFCD | 0 Lời bình

“Trong năm tới, chúng tôi đặt mục tiêu chuyển quyền lực cho cộng đồng người khuyết tật bằng cách tạo ra một tầm nhìn chung tập trung vào phẩm giá con người và được thực hiện thông qua lăng kính công bằng chủng tộc, đa dạng và hòa nhập.”

Hỗ trợ Gia đình đang ở giai đoạn chuyển tiếp, nhận ra sự bất bình đẳng đáng kể về quyền lực và khả năng tiếp cận, các vấn đề tồn tại trong cách chúng ta tương tác với các gia đình từ các cộng đồng bị loại trừ trong lịch sử và các rào cản chung để tiếp cận các nguồn lực rộng lớn hơn trong các cộng đồng mà chúng ta hợp tác và phục vụ.

Hướng dẫn chiến lược này được tạo ra để giải quyết những bất công mang tính hệ thống này bằng cách sử dụng lăng kính công bằng chủng tộc, đa dạng và hòa nhập, giới thiệu quy trình, công cụ, nguồn lực và chiến lược mà khi được sử dụng nhất quán, sẽ giúp xây dựng để tạo ra và duy trì sự bình đẳng và hòa nhập trong tổ chức của chúng tôi , với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và các đối tác của chúng tôi.

Khuôn khổ này cho thấy cách chúng ta sẽ tạo ra các mục tiêu và mục tiêu, đồng thời xác định cách thức tác động của từng mục tiêu và mục tiêu ở nhiều cấp độ, bắt đầu từ cấp độ cá nhân, cấp độ giữa các cá nhân, trong Hỗ trợ cho gia đình, trong cộng đồng của chúng ta và ở cấp độ thể chế. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả của chúng tôi. Và sau đó chúng tôi sẽ đánh giá, đưa ra phản hồi để điều chỉnh những gì chúng tôi cung cấp, điều chỉnh và cải thiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi chúng tôi đạt được tầm nhìn của mình, trên một chu kỳ cải tiến có chủ đích.